Vurderingskriterier

Kjennetegn på måloppnåelse

På grunn av muntlighetens flyktige her og nå-form kan det være krevende å vurdere muntlighet. Skal du vurdere en fagsamtale, vil du noen ganger være en samtalepartner samtidig som du kritisk skal vurdere elevens kompetanse. Under en presentasjon skal du være en støttende og empatisk mottaker samtidig som du vurderer faglig innhold og muntlige ferdigheter.

Vurderingsskjema med beskrivelser av muntlige ferdigheter skal gi mening for både lærer og elever. Det skaper en forutsigbarhet for elevene og et felles språk for hva muntlig kompetanse er i norskfaget.

Viktig å tenke på når du skal lage vurderingskriterier:

 • Det skal være sammenheng mellom undervisning og vurdering. Dette må gjenspeiles i kriteriene.
 • Ordlyden i kriteriene bør gjennomgås med elevene. Hva er «relevant fagstoff»? Hva vil det si «å vise engasjement»? Hva er et «åpent kroppsspråk»? Og så videre.
 • Velg gjerne ut 2–3 kriterier vurderingen skal ha særlig fokus på. Dette kan diskuteres og avtales med elever på forhånd.
 • Vurderinger bør være konkrete og framoverrettet, ikke en dom eller bare en karakter. I tilbakemeldinger bør elevene få konkret tips eller vekstpunkt til hva de kan gjøre neste gang de skal samtale om eller presentere noe norskfaglig.

Vurderingskriterier, fagsamtale

Vurderingskriterier, fagsamtale (klasseromssituasjon)

Lav kompetanse (1–2)Middels kompetanse (3–4)Høy kompetanse (5–6)
Faglig kompetanseEleven viser i liten grad faglig kunnskap om emnene i faget og uttrykker seg i liten grad ved hjelp av relevante fagbegreper.Eleven viser god faglig kunnskap om emnene i faget og kan bruke relevante begreper knyttet til analyse og samtale om tekst og kultur.Eleven viser bred faglig kunnskap om emnene i faget og kan gjøre greie for og bruker en rekke sentrale begreper.
Eleven analyserer, tolker og kommenterer relevante tekster på en presis og detaljert måte.
Faglig refleksjon og selvstendighetSamtalen bærer preg av gjenfortelling og reproduksjon og lite selvstendig analyse og faglig drøfting.Eleven bruker relevant fagstoff som utgangspunkt for enkle analyser og faglige drøftinger.Eleven bruker relevant fagstoff for å drøfte, analysere og reflektere rundt innfallsvinkelen på en selvstendig og nyansert måte.
Faglig formidling og initiativ.Eleven har lite blikk-kontakt og i liten grad et åpent og hensiktsmessig kroppsspråk.
Eleven må stort sett inviteres med i samtalen og viser lite engasjement for stoffet.
Eleven har noe blikk-kontakt og bruker et nokså åpent kroppsspråk.
Eleven bidrar til å drive samtalen framover ved å ta initiativ og å vise engasjement.
Eleven har blikkkontakt og et åpent, engasjerende kroppsspråk.
Eleven tar aktivt initiativ for å drive samtalen framover, og viser engasjement.

Vurderingskriterier, fagsamtale (eksamen)

Måloppnåelse
Karakteren 1 uttrykker at presentasjon og samtale viser svært lav kompetanse i faget (kriteriene for karakteren 2 er ikke nådd), eller at presentasjon og samtale som helhet faller utenom det som det blir spurt om i oppgaven.
Karakteren 2 uttrykker at eleven kan peke på noen relevante sider ved innhold og form i tekster og kan gjøre rede for noen kultur- og språkforhold, historiske utviklingstrekk eller andre faglige emner på en enkel måte. Eleven har en avgrensning og har valgt to tekster. Elevens formidling bærer preg av opplesing og en uselvstendig bruk av sekundærlitteratur. Kildelisten mangler eller er mangelfull. Eleven formulerer seg på en forståelig måte.
Karakteren 3 uttrykker at eleven kan tolke, vurdere eller sammenligne tekster på en enkel måte. Eleven kan gjøre rede for noen relevante kultur- og språkforhold, historiske utviklingstrekk eller andre faglige emner. Eleven bruker noe fagspråk. Eleven har en problemstilling og har valgt to relevante tekster. Eleven er noe avhengig av notater, men klarer også å løsrive seg fra disse. Eleven oppgir kilder og kan koble fagstoffet til tekstene og problemstillingen. Eleven kan svare sammenhengende på spørsmål i samtalen.
Karakteren 4 uttrykker at eleven kan tolke, vurdere eller sammenligne tekster på en relevant og strukturert måte. Eleven kan gjøre rede for kultur- og språkforhold, historiske utviklingstrekk eller andre faglige emner på en relevant måte. Eleven bruker sentralt fagspråk. Eleven har en problemstilling som er knyttet til de valgte tekstene. Elevene bruker notatene på en hensiktsmessig måte. Eleven oppgir kilder etter en mal og bruker fagstoffet som utgangspunkt for analyse. Eleven tar initiativ i samtalen og viser engasjement.
Karakteren 5 uttrykker at eleven kan tolke, vurdere eller sammenligne tekster på en presis og selvstendig måte. Eleven kan bruke kunnskap om kultur- og språkforhold, historiske utviklingstrekk eller andre faglige emner for å svare på problemstillingen og drøfte tekstene og temaet. Eleven viser selvstendig faglig refleksjon og bruker et presist fagspråk. Eleven viser eieforhold til stoffet og bruker notater og sekundærlitteratur på en selvstendig måte. Kildene er pålitelige, nøye utvalgt og ført på en etterrettelig måte. Eleven er engasjert og tar initiativ for å drive samtalen videre.
Karakteren 6 uttrykker at eleven kan tolke, vurdere eller sammenligne tekster på en presis, selvstendig og nyansert måte. Eleven kan drøfte kultur- og språkforhold, historiske utviklingstrekk eller andre faglige emner for å svare på problemstillingen og reflektere over tekstene og temaet på en faglig presis, original og selvstendig måte. Eleven tar i bruk et presist og variert fagspråk som en naturlig del av sitt eget språk. Eleven har integrert fagstoffet og bruker notater og sekundærlitteratur på en selvstendig måte. Kildene er varierte, pålitelige, nøye utvalgt og ført på en etterrettelig måte. Eleven er engasjert og tar aktivt initiativ for å drive samtalen videre.

Vurderingskriterier, presentasjon

Vurderingskriterier, presentasjon (litterær analyse)

Karakter 2Karakter 3–4Karakter 5–6
Muntlige ferdigheterDu kan noe av fagstoffet, men er avhengig av manus. Framføringen er monoton, og det er til tider vanskelig å få med seg hva du sier.
Du har noe kontakt med publikum.
Du er lite manusavhengig og har god kontroll på fagstoffet. Framføringen har en planlagt struktur. Du er engasjert og tydelig og har god kontakt med publikum.Du har solid kontakt med publikum gjennom en engasjerende og tydelig formulert og framført presentasjon. Publikum viser interesse, og faglig formidling står i sentrum.
Analyse og kulturhistorisk kompetanseDu har formulert et tema og kan koble tekstene til sentrale stikkord fra den kulturhistoriske perioden. Du bruker i liten eller noen grad fagspråk.Du har formulert et tydelig tema og forklarer hvordan tekstene får fram temaet. Teksten settes i sammenheng med den kulturhistoriske konteksten på en god måte. Du bruker sentralt fagspråk.Du har formulert et nyansert tema og bruker kunnskap om den kulturhistoriske konteksten i analyse av formål, form og innhold i tekstene. Både verbaltekst og bilde analyseres med et presist fagspråk.
RefleksjonDu kan si noe om hvordan noe av innholdet i tekstene kan være aktuelt i dag.Du viser noe refleksjon rundt hvordan tematikken i tekstene kan være aktuelle i dag.Du viser selvstendig og nyansert refleksjon rundt hvordan tematikk og verdier i de to tekstene kan være aktuelt i dag, og problematiserer dette.
KildebrukDu bruker læreboka som kilde. Kilden(e) brukes uselvstendig. Kildelisten er mangelfull.Du kobler fagstoff fra læreboka til tekstene som analyseres. Du har en kildeliste som inneholder alle kildene.Du bruker fagstoff fra læreboka på en selvstendig måte i analysen. Eventuelle andre kilder er pålitelige. Kildelisten er fullstendig og følger en bestemt mal.
Digital kompetanseDu viser noe kjennskap til digitale verktøy.Du bruker digitale verktøy i framføringen.De digitale verktøyene er godt integrert i presentasjonen og er med på å formidle fagstoffet på en presis og engasjerende måte til publikum.

Vurderingskriterier, presentasjon (retorisk analyse)

Karakteren 2Karakteren 3–4Karakteren 5–6
Formelle kravPresentasjonen oppfyller i noen grad kravene (tid, lysbilder, innholdet står til oppgaveteksten).Presentasjonen oppfyller de formelle kravene (tid, lysbilder, innholdet står til oppgaveteksten.Presentasjonen viser selvstendighet og kreativitet innenfor de formelle kravene (tid, lysbilder, innholdet står til oppgaveteksten.
Kreativitet i virkemidlerLysbildene utdyper det som sies, det brukes noen virkemidler til å forsterke enkelte poeng.Lysbildene både utdyper og utvider det som sies, og virkemidlene er tilpasset formålet.Lysbildene både utdyper og utvider det som sies, på en gjennomgående og engasjerende måte, og virkemidlene er tilpasset formålet.
Fagbegreper og presisjon i språkBruker lite fagspråk.Bruker begreper fra retorikken.Bruker gjennomgående fagspråk fra retorikken på en presis måte.
BegrunnelserFormulerer egne meninger og opplevelser.Viser til eksempler som belegg for meningene og opplevelsene.Viser til interessante eksempler som belegg og viser refleksjon over den retoriske effekten av disse.
Struktur og overgangerKommuniserer delvis sammenheng.Kommuniserer sammenheng.Strukturen er engasjerende lagt opp med god flyt og sammenheng mellom lysbildene.
PresentasjonsteknikkHar delvis øyekontakt, kan deler av presentasjonen uten bruk av manus, beveger hendene noe.Har øyekontakt og kan mesteparten av presentasjonen uten bruk av manus, bruker hendene på en naturlig måte.Bruker øyekontakt, hender, variasjon i stemmebruk og kroppsspråk til å forsterke poeng og dramaturgi.

Du må logge inn for å se lærerinnholdet.

LOGG INN

Aktiver tilgangen selv – raskt og enkelt

Dette krever at du allerede har konto i Fagbokforlagets e-portal. Om skolen din ikke har benyttet e-portalen før, må du kontakte digitalt@fagbokforlaget.no for å få hjelp til å sette opp tilgangen din.

 • Trykk på "AKTIVER TILGANG". Du får da opp et nytt vindu med nettressursens side på fagbokforlaget.no
 • Legg nettressursen i handlekurven din ved å trykke på knappen "KJØP"
 • Trykk på handlekurv-symbolet oppe til høyre på siden, og trykk "GÅ TIL HANDLEKURV"
 • Inne i "Din handlekurv" trykker du på knappen "UTSJEKK", nede til høyre
 • Du kommer da til "UTSJEKK"-siden. Logg inn med FEIDE eller eportal-bruker om du ikke er innlogget
 • Gå videre ved å trykke "GODTA OG BETAL" nede til høyre. Merk at det skal stå "sum Kr 0,-"
 • Du vil da få en ordrebekreftelse på e-post, og en e-post med videre informasjon om hvordan du tar produktet i bruk

AKTIVER TILGANG